Norway

Our Distributors in Norway

Elteco AS
Postboks 57
Telemarksporten
N-3996 Porsgrunn
Norway

Phone: +47-35562070
Fax:  +47-35562099
E-Mail: firmapost@elteco.no
Internet: www.elteco.no

Heko Elektronikk AS
Stallbakken 7
PO Box 12 Stromsdalen
2005 Raelingen
Norway

Phone: +47/64802770
Fax:  +47/64802789
E-Mail: mail@heko.no
Internet: www.heko.no